Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Van Iperen Vastgoedtaxatie & Vastgoedmanagement


Woonhuis taxatie
Bedrijfspand taxatie
Expertise op maat

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (hierna ook te noemen: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, met Van Iperen Vastgoedtaxatie & Vastgoedmanagement, opgericht naar Nederlands recht ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08078400 (hierna ook te noemen: VIVV). De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de wederpartij van VIVV (hierna ook te noemen: Opdrachtgever), wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich alle (rechts)personen beroepen die op enigerlei wijze betrokken zijn of waren bij de door de Opdrachtgever met VIVV gesloten overeenkomsten of voor wier handelen of nalaten VIVV anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn alsmede hun erfgenamen (hierna ook te noemen: de Begunstigden), daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) (rechts)personen die (middellijk) aandeelhouder zijn of waren van VIVV en/of (rechts)personen die op enig moment gevolmachtigde, bestuurder, of werknemer zijn of waren van VIVV of de Begunstigden en/of overige aan VIVV gelieerde (rechts)personen.
1.3 Iedere verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar VIVV geldt in een voorkomend geval tevens als een verwijzing naar de Begunstigden.
1.4 Onder Overeenkomst wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een overeenkomst van opdracht met betrekking tot door VIVV te leveren diensten op het gebied van vastgoedtaxaties, alsmede auditing en opleiding en aanvullende dienstverlening, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan daarvan.
1.5 In het geval dat de Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 De Opdrachtgever ontleent aan de Overeenkomst uitsluitend aanspraken jegens VIVV en de Opdrachtgever doet afstand van het recht om de Begunstigden aan te spreken uit hoofde van onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 (bepalende dat indien een opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zij eindigt door zijn dood) van het Burgerlijk Wetboek, zijn niet van toepassing.
1.7 Voor zover nodig geldt het bepaalde in de artikelen 1.5 en 1.6 als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de Begunstigden, welk beding door VIVV namens de Begunstigden reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.


2. Aanbiedingen en offertes
2.1 Alle door VIVV gedane aanbiedingen, offertes en informatie, inclusief begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden (hierna ook te noemen: Offerte), zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk door VIVV anders vermeld.
2.2 Indien VIVV op verzoek van de Opdrachtgever enige prestatie levert voordat de Overeenkomst tot stand is gekomen en de Overeenkomst vervolgens niet of pas later tot stand komt door toedoen van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever VIVV alle reeds door of namens VIVV gemaakte en nog te maken kosten, waaronder begrepen doch niet gelimiteerd tot het onderhanden werk en de reeds gereserveerde uren van medewerkers, tegen de tarieven als uiteengezet in de Offerte.


3. Overeenkomst, totstandkoming
3.1 Indien de Opdrachtgever de Offerte aanvaardt, heeft VIVV het recht de gedane Offerte binnen vijf werkdagen na ontvangst van de Offerte door de Opdrachtgever te herroepen. Door de aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever komt de Overeenkomst tot stand, tenzij VIVV met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin de gedane Offerte herroept.
3.2 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Opdrachtgever hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens VIVV aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
3.3 VIVV is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening op grond van de Overeenkomst diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld onderzoeksbureaus, accountants, fiscalisten, kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten- en/of notariskantoren etc. (hierna te noemen: Derden). De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de door de Derden voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden komen voor rekening van de Opdrachtgever. VIVV is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van de Derden. Het is mogelijk dat de in verband met de uitvoering van een opdracht door VIVV ingeschakelde Derden hun aansprakelijkheid willen beperken. VIVV gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
3.4 Indien de persoon die de Overeenkomst namens de Opdrachtgever ondertekent niet bevoegd blijkt te zijn om de Overeenkomst namens de Opdrachtgever te ondertekenen, dan wordt die ondertekenaar aangemerkt als Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst.
3.5 Wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.


4. Prijzen, tarieven
4.1 Tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst zijn de prijzen op grond van de Overeenkomst:
-Exclusief omzetbelasting, andere heffingen en belastingen;
-Berekend in Euro;
-Exclusief (eventuele) reis- en verblijfskosten en verschotten verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst.
4.2 VIVV behoudt zich het recht voor om over te gaan tot het verhoging van de prijzen zoals genoemd in artikel 4.1, indien sprake is van een verhoging van de kostprijs verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen doch niet gelimiteerd tot verhoging als gevolg van wijzigingen in de verkoopcondities van leveranciers en andere door VIVV ingeschakelde derden, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven, overige heffingen of belastingen en verhoging van het prijsindexcijfer van het CPB.
4.3 De verhoging als genoemd in artikel 4.2 is gemaximeerd tot tien procent van het totale door de Opdrachtgever aan VIVV te vergoeden bedrag uit hoofde van de Overeenkomst.


5. Betaling
5.1 Betaling van een factuur vindt plaats door middel van overmaking of storting van het verschuldigde bedrag op een door VIVV aangewezen bank- of girorekening.
5.2 Contante betaling of een andere wijze van betaling dan uiteengezet in artikel
5.1 is slechts dan mogelijk op verzoek of na schriftelijke toestemming van VIVV.
5.3 VIVV declareert maandelijks, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. De betalingstermijn van declaraties bedraagt veertien dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Opdrachtgever kan alleen dan verrekenen als de vordering door de rechter is vastgesteld.
5.4 De op de bank- of giroafschriften van VIVV aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
5.5 VIVV is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de Overeenkomst een door hem van de Opdrachtgever ontvangen betaling in mindering komt.


6. Rente en kosten
6.1 De Opdrachtgever is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.
6.2 Telkens indien een uit hoofde van de Overeenkomst door de Opdrachtgever verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt de Opdrachtgever aan VIVV van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 1% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van € 500,- per maand.
6.3 In alle gevallen waarin VIVV een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de Opdrachtgever doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen de Opdrachtgever om deze tot nakoming of eindigen van de Overeenkomst te dwingen, is de Opdrachtgever verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte - met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door de Opdrachtgever te betalen proceskosten - aan VIVV te voldoen.
6.4 De gemaakte redelijke kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat als volgt wordt berekend; 15% over de hoofdsom met een maximum van € 25.000 per geval exclusief de griffierechten. Bij een procedure worden de kosten van experts (advocaten, deurwaarders ed.) door de in het ongelijk gestelde partij vergoed.
6.5 Artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek leden 4 en 6, waaronder uitdrukkelijk begrepen de verwijzing naar het maximaal te vergoeden bedrag aan buitengerechtelijke kosten, is daarmee tussen partijen niet van toepassing.


7. Uitvoering Overeenkomst
7.1 De uitvoering door VIVV van de Overeenkomst geschiedt op basis van de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan VIVV verstrekte gegevens.
7.2 De Opdrachtgever zal aan VIVV alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en materialen, waaronder maar niet beperkt tot informatiedragers, binnen een door VIVV te bepalen redelijke termijn ter beschikking stellen en ervoor zorg dragen dat de benodigde gegevens conform de door VIVV opgegeven specificaties zijn.
7.3 De Opdrachtgever dient VIVV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Meerkosten voortvloeiend uit additionele werkzaamheden als gevolg van deze (nieuwe) informatie zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
7.4 Indien VIVV op locatie van de Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt de Opdrachtgever voor haar rekening ten behoeve van VIVV zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat VIVV in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van VIVV noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is de Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
7.5 VIVV kan de samenstelling van de betrokken medewerkers van VIVV wijzigen, indien VIVV meent dat dit de uitvoering van de Overeenkomst ten goede komt. Een wijziging van de samenstelling van de betrokken medewerkers van VIVV kan ook op verzoek van de Opdrachtgever, in overleg met VIVV, plaatsvinden.
7.6 VIVV zal zich tot het uiterste inspannen om eventueel in de Overeenkomst uiteengezette leveringstijden in acht te nemen. Desondanks zijn leveringstijden indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is overeengekomen.


8. Reclames
8.1 Eventuele reclames over de door VIVV uitgevoerde opdracht of factu(u)r(en) op basis van de Overeenkomst dienen door de Opdrachtgever binnen veertien dagen na verzending door VIVV, van het door VIVV geleverde, te worden gedaan.
8.2 De op het document waarover door de Opdrachtgever wordt gereclameerd vermelde datum is bepalend ter zake de aanvang van de termijnen.
8.3 De Opdrachtgever dient reclames schriftelijk bij VIVV in te dienen, onder nauwkeurige opgave van de aard van de klacht.
8.4 Na verstrijken van de in artikel 8.1 genoemde termijn van veertien dagen wordt de Opdrachtgever geacht de door VIVV uitgevoerde opdracht en factu(u)r(en) op basis van de Overeenkomst te hebben goedgekeurd.


9. Intellectuele eigendom, geheimhouding
9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door VIVV geleverde diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij VIVV. Dit betekent onder meer dat het zonder uitdrukkelijke toestemming van VIVV niemand zal zijn toegestaan om enig gebruik in welke vorm dan ook te maken van de door VIVV bedachte ideeën, visies en ontwerpen. Toestemming van VIVV aan de Opdrachtgever en/of andere partijen zal alleen plaatsvinden in de vorm van een schriftelijk gebruiksrecht. Enig verder of ander gebruik dan hetgeen is overeengekomen, is verboden. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
9.2 Voor zover VIVV ideeën heeft ontwikkeld en ter kennisgeving van de Opdrachtgever heeft gebracht - op welke wijze dan ook - die niet zouden vallen onder een van de in het vorige lid omschreven rechten, dan zal de Opdrachtgever zich volledig onthouden van gebruik van deze ideeën, zolang zij daarvoor VIVV niet volledig betaald heeft en zal de Opdrachtgever met inachtneming van lid 6 van dit artikel jegens een ieder geheimhouding betrachten met betrekking tot deze ideeën.
9.3 Ingeval de Opdrachtgever VIVV gegevens en materiaal aanlevert waarop auteursrechten, portretrechten of andere (aanverwante) rechten van intellectuele en industriële eigendom van derden rusten, vrijwaart de Opdrachtgever VIVV voor alle mogelijke aanspraken van derden.
9.4 Begrotingen, plannen, catalogi, spreadsheets met formules en andere materialen waaruit (technische) knowhow van VIVV blijkt, die in het kader van een Offerte of tijdens de uitvoering van een Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van VIVV. De Opdrachtgever dient deze zaken, alsmede de daarin vervatte informatie, in het bijzonder knowhow betreffende de te leveren prestaties, geheim te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Resultaten uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten die aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, dienen strikt voor eigen gebruik, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
9.5 VIVV is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. VIVV zal bij de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder voorafgaande toestemming van VIVV aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van VIVV, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen. Externe communicatie (waaronder persberichten) over de (resultaten uit de) Overeenkomst vindt in gezamenlijk overleg en met naamsvermelding van VIVV plaats.
9.6 Partijen, daaronder mede te verstaan hun werknemers, alsmede gelieerde ondernemingen, verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen.


10. Overmacht
10.1 Indien VIVV door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
10.2 Onder overmacht wordt te dezen onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: staking, afsluiting, brand, machinebreuk, storingen aan de netwerk server en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij VIVV, hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten), transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, daden van terrorisme, diefstal, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.


11. Aansprakelijkheid en exoneratie
11.1 Behoudens gevallen van opzet en grove schuld aan de zijde van VIVV, is VIVV niet aansprakelijk voor enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook.
11.2 VIVV is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van onjuiste inlichtingen of gegevens in het algemeen, hetzij afkomstig van de Opdrachtgever hetzij afkomstig van derden, ongeacht of deze inlichtingen of gegevens in het algemeen in redelijkheid voor juist mochten worden aangenomen. VIVV is voorts niet aansprakelijk indien de Opdrachtgever informatie van belang voor de uitvoering van Overeenkomst niet aan VIVV mededeelt.
11.3 De totale aansprakelijkheid van VIVV in verband met toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door VIVV gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot € 100.000 of, indien de door VIVV in rekening gebrachte vergoeding op grond van de desbetreffende Overeenkomst hoger is, tot een bedrag gelijk aan dat honorarium (met uitzondering van de BTW) met een maximum van € 200.000.
11.4 Elke vordering jegens VIVV verjaart twaalf maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.


12. Uitgangspunten taxaties
12.1 De door VIVV op grond van de Overeenkomst te verrichten taxatie(s) worden uitsluitend gebaseerd op visuele inspectie en opname door één of meerdere deskundigen, rekening houdend met onder meer ligging, bouwaard, bestemming en onderhoudstoestand op het moment van de desbetreffende taxatie. De in het taxatierapport vermelde gegevens zijn indicatief.
12.2 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst betreedt VIVV geen kruipruimtes, daken, kelders en andere moeilijk te betreden ruimten en plaatsen. Tenzij VIVV zulks schriftelijk anders aangeeft houdt VIVV bij het taxeren geen rekening met de staat en eventuele gebreken in/aan/van dergelijke ruimten en plaatsen.
12.3 De door VIVV op grond van de Overeenkomst te verrichten taxatie(s) worden mede gebaseerd op door de Opdrachtgever of Derden verstrekte gegevens.
12.4 Bij de taxatie houdt VIVV geen rekening met niet zichtbare gebreken. Dergelijke gebreken betrekt VIVV niet in de taxatie(s).
12.5 Een door VIVV opgesteld taxatierapport kan niet worden beschouwd als een (technisch) inspectierapport, maar slechts een financiële waardering. VIVV verricht geen diepgaand onderzoek naar de (bouwkundige dan wel) technische staat van de getaxeerde zaken.
12.6 Tenzij VIVV zulks schriftelijk anders aangeeft gaat VIVV bij de taxatie(s) er van uit dat alle eventueel van overheidswege vereiste goedkeuringen of vergunningen met betrekking tot het getaxeerde aanwezig zijn of kunnen worden verkregen en dat wetten, maatregelen, regelingen of verordeningen geen bijzondere publiekrechtelijke noch privaatrechtelijke beperkingen voortvloeien die de waarde van het getaxeerde beïnvloeden.
12.7 Tenzij VIVV zulks schriftelijk anders aangeeft houdt VIVV bij de taxatie(s) geen rekening met eventueel te verkrijgen dan wel te restitueren premies, subsidies of overheidsbijdragen in welke vorm dan ook of hoe ook genoemd.
12.8 Tenzij VIVV zulks schriftelijk anders aangeeft, wint VIVV geen bijzondere informatie in, verricht VIVV geen uitgebreid onderzoek naar voorgaande aankomsttitels, waaruit eventuele zakelijke rechten van derden zouden (kunnen) blijken. VIVV verricht geen onderzoek naar mogelijke andere rechten van derden uit overeenkomst die op de desbetreffende te taxeren zaken zouden kunnen rusten. Tevens verricht VIVV geen uitgebreid planologisch onderzoek.
12.9 Tenzij door VIVV schriftelijk anders aangegeven houdt VIVV bij de taxatie(s) geen rekening met eventueel voor het milieu of de gezondheid schadelijke effecten die bij gebruik van één of meer van de getaxeerde zaken zouden kunnen optreden en die de waarde van de zaken zouden kunnen doen verminderen.
12.10 Indien sprake is van meerdere door VIVV te taxeren zaken gaat de taxatie uit van die getaxeerde zaken als één geheel, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
12.11 Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIVV mag de Opdrachtgever het taxatierapport niet ter beschikking stellen aan derden en/of in enige vorm gebruik worden gemaakt in publicaties, circulaires of voor derden bestemde stukken.
12.12 VIVV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik door derden (of van gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn opgesteld) van het door VIVV opgestelde taxatierapport. De Opdrachtgever vrijwaart VIVV voor aanspraken dienaangaande van derden.


13. Beëindiging van de Overeenkomst
13.1 De Overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd indien de op grond van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden door VIVV zijn afgerond en Opdrachtgever niet heeft gereclameerd conform artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.
13.2 VIVV en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de werkzaamheden uit de Overeenkomst zijn voltooid, is de Opdrachtgever het (volledige) honorarium verschuldigd zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
13.3 Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
13.4 VIVV heeft te allen tijde het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
- indien VIVV voor of tijdens het uitvoeren, maar na het sluiten van de Overeenkomst het vermoeden krijgt, en deze een goede grond geeft te vrezen dat de Opdrachtgever voorlopig of blijvend de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet zal nakomen;
- indien na het sluiten van de Overeenkomst de Opdrachtgever zijn bedrijf overdraagt aan een derde;
- indien de Opdrachtgever een werknemer van VIVV of Derden voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst steekpenningen dan wel andere zaken van enigerlei geldelijke waarde aanbiedt teneinde het resultaat van de taxatie of expertise te beïnvloeden;
- indien de Opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel er beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
- indien er voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst een uitoefening van het bodemrecht door de fiscus plaatsvindt;
- indien de Opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst komt te overlijden of, voor zover het een rechtspersoon of een personenassociatie betreft, wordt ontbonden;
- indien de Opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst onder bewind, onder curatele, onder mentorschap of onder toezicht wordt gesteld;
- of indien de Opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst voorts enige bepaling uit kracht der wet of enige in de Algemene Voorwaarden gestelde bepalingen niet nakomt.
13.5 De opschorting of buitengerechtelijke ontbinding naar aanleiding van de in artikel 13.4 genoemde ontbindingsgronden vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring van VIVV aan de Opdrachtgever.


14. Elektronische communicatie 14.1 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen de Opdrachtgever en VIVV door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
14.2 De Opdrachtgever en VIVV zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
14.3 Zowel de Opdrachtgever als VIVV zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
14.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.


15. Overige bepalingen
15.1 De Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering door VIVV van de werkzaamheden op grond van de Overeenkomst betrokken medewerkers van VIVV aannemen of benaderen om bij de Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van de Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende twaalf maanden daarna.


16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, klachtenregeling
16.1 Op de Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding en/of dienstverlening zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Zutphen. Op de dienstverlening is de VIVV klachtenregeling van toepassing.

Wij staan voor u klaar, als u ons nodig heeft!

Maak een afspraak voor een (vrijblijvend) oriënterend gesprek via
055 5789 260 of mail ons of

Vraag een offerte aan